Thiết kế ý tưởng và giải pháp

Thiết kế ý tưởng và giải pháp thành UI/UX & Graphic, Bộ nhận dạng thương hiệu, Video demo.

  • All
  • UI/UX
  • Phát triển
  • Bảo trì

Phát triển

Team Mobile App

Xem thêm

Phát triển

Giải pháp tổng thể của du lịch thông minh cho các tỉnh, thành phố sẽ gồm 02 cấu phần chính: hạ tầng tích hợp dữ liệu du lịch; hệ sinh thái các dịch vụ và ứng dụng du lịch

Xem thêm

UI/UX

Phát triển

Hệ thống một cửa điện tử là hệ thống tin học hóa dựa trên phần mềm VNPT iGate để giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước theo cơ chế một cửa

Xem thêm
Hổ trợ dịch vụ